Xestionamos mes a mes os contratos de persoal das empresas, así coma as relacións laborais e as obrigas que se desencadeen da mesma.

Xestionamos mes a mes os contratos de persoal das empresas, así coma as relacións laborais e as obrigas que se desencadeen da mesma.

  • Cursar altas, baixas e modificacións dos traballadores na Seguridade Social, dilixencia e presentación dos partes de baixa por Incapacidade Temporal, confección de nóminas, estudio, cálculo e confección de liquidacións por cese e o pertinente finiquito.
  • Puntual información sobre as novidades lexislativas no ámbito laboral que afecten a súa empresa, en especial bonificacións e subvencións.
  • Asesoramento e confección dos boletíns de cotización á Seguridade Social nos seus diferentes réximes.
  • Comparecencia en representación da Empresa, previa autorización da mesma, en todos os organismos de carácter laboral e tamén en Actos de Conciliación (S.M.A.C.), da provincia de Pontevedra.
  • Inscrición no Rexistro de Empresas Acreditadas (R.E.A.).
  • Solicitude de pensións de xubilación, invalidez.
  • Expedientes de extranxería.
  • Xestión e tramitación de cursos de formación.

No departamento de recursos humanos, seleccionamos ó persoal que mellor encaixe no perfil da persoa que buscas para a túa empresa.