O NOSO COMPROMISO É A NOSA RAZÓN DE SER.

Departamento Económico – Financeiro

Ofrecemos asesoramento para a creación de novas empresas, así coma a realización de estudos financeiros que detallen a situación das que xa están consolidadas e que operan no mercado.

Así mesmo, emprendemos no nome do cliente todo tipo de trámites administrativos e burocráticos, que este precise, nos entes u organismos que corresponda.

Por outro lado, tamén lle aportamos información en canto a novas alternativas de financiamento, por medio de institucións coma o IGAPE e o ICO, a través de fontes que o avalen coma SOGARPO e AFIGAL.

 • Fases do estudo previo para a incorporación da nova empresa ó mercado.
 • Procura de fontes de financiamento para o novo negocio.
 • Xestión no procedemento de creación de microempresas e Pemes e o seu mantemento: modificacións que se orixinen na empresa, fusións, escisións, aumentos e reducións de capital, cambios de domicilio social, …
 • Estudios anuais de PyG, Balances, Ratios económicos e outros indicadores da evolución da empresa a nivel de rendibilidade e financiamento.
 • Implantación de costos e obxectivos da empresa.

Departamento Contable – Fiscal

A tarefa contable e fiscal refléxase no seguimento continuo que facemos das empresas, no tratamento da documentación que se xenera na actividade diaria e na súa transformación en datos de interese analítico para o seu estudo e presentación nas administracións. Deste xeito, elabóranse os distintos documentos e informes oficiais que se esixen legalmente e que se acollen ós principios e normativas contables e tributarias.

É un departamento con melloras relevantes que pretenden xerar no cliente o mínimo costo e a maior eficiencia, mediante innovacións tecnolóxicas implantadas na empresa.

Asesoramento sobre a contabilidade oficial con suxeición á normativa establecida polo PPLAN XERAL DE CONTABILIDADE, e a presentación dos libros de Contabilidade, Diario, Inventarios, Balances e Contas Anuais no Rexistro Mercantil.

 • Asesoramento técnico e representación, nas Inspeccións da Axencia Tributaria que correspondan ós exercicios contables contratados.
 • Contabilidade analítica e de xestión.
 • Estudo de posibles exencións e bonificacións, así como a posibilidade de acollerse a algún beneficio fiscal.
 • Preparación e tramitación das liquidacións tributarias periódicas, tales como: IVE, retencións traballadores, renda, patrimonio e declaracións informativas.
 • Notificación e información de todas aquelas Leis ou Disposicións, que creasen ou modificasen as súas obrigacións tributarias, para a Axencia Tributaria Municipal, Autonómica o Estatal.

Departamento Laboral – Recursos Humanos

 

Gestionamos mes a mes los contratos de personal de las empresas, así como las relaciones laborales y los deberes que se desencadenen de la misma.

 • Cursar altas, bajas y modificaciones de los trabajadores en la Seguridad Social, diligencia y presentación de los partes de baja por Incapacidad Temporal, confección de nóminas, estudio, cálculo y confección de liquidaciones por cese y el pertinente finiquito.
 • Puntual información sobre las novedades legislativas en el ámbito laboral que afecten a su empresa, en especial bonificaciones y subvenciones.
 • Asesoramiento y confección de los boletines de cotización a la Seguridad Social en sus diferentes regímenes.
 • Comparecencia en representación de la Empresa, previa autorización de la misma, en todos los organismos de carácter laboral y también en Actos de Conciliación (S.M.A.C.), de la provincia de Pontevedra.
 • Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (R.E.A.).
 • Solicitud de pensiones de jubilación, invalidez.
 • Expedientes de extranjería.
 • Gestión y tramitación de cursos de formación.

En el departamento de recursos humanos, seleccionamos al personal que mejor encaje en el perfil de la persona que buscas para tu empresa.

Departamento de Administración y Atención al Cliente

 

Coempsa como asesoría ofrece una serie de servicios y gestiones de diversa índole y difusión, además de la publicidad y comercialización de los nuevos productos, que la empresa considere crear desde el Departamento Económico y Financiero.

 • Alta de la empresa y solicitud de nombres al Registro Central de Sociedades.
 • Herencias, sucesiones y donacións.
 • Declaraciones del Intrastat.
 • Licencias de apertura.
 • Diligenciamiento de libro de Actas y Socios.
 • Alta en Turismo y en Industria.
 • Renovar Documento de calificación empresarial.
 • Libros de Visita.
 • Gestión comercial.
 • Atención al cliente.
 • Auditoría interna en el campo fiscal, contable y laboral, comprobando los apuntes e impuestos, aplicándolos a la legislación vigente y emitiendo un informe con las conclusiones de la auditoría que debe conocer el empresario.
 • Auditoría externa para todas aquellas empresas que por su volumen de negocio, por ser grupo de empresas o por causas de índole administrativas (exigencias del Mercantil de informes para obtener ayudas y financiación oficiales), sean requeridas.

Departamento Jurídico


Su función se basa en el asesoramiento aportado por un abogado colegiado, que orienta a nuestros clientes en temática legal.

Un aspecto relevante de este departamento es la adaptación de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con su regulación en el Real Decreto nº 1720/2007, a nuestras empresas clientes y a todas aquellas que nos demanden ese servicio.

 • Asesoramiento jurídico y personalizado.
 • Procesos de adaptación a la L.O.P.D. a autónomos y Pymes.
 • Personación ante inspecciones de la Agencia Española de Protección de Datos.
 • Formación en materia de protección de datos.
 • Informes de Auditoría bianual.
 • Mantenimiento del cumplimiento de la normativa.

Área de Calidade


Coempsa Contabilidades y Gestiones S.L. dispón desde xullo do ano 2009 do certificado de Calidade, segundo a normativa internacional ISO 9001: 2008, obtido para as aplicacións de xestión de asesoría de empresas sobre temas financeiros, contables, tributarios, laborais, protección de datos e xestión de subvencións. Realizouse recentemente a adaptación á nova norma ISO 9001:2015.

Este certificado é a firme comprobación do compromiso de esta organización coa boa xestión na calidade, para ofrecer un servizo óptimo aos clientes, sendo unha das consultorías pioneiras en Galicia na obtención deste tipo de certificación. Con base nesta premisa, asumimos un compromiso cos clientes, que xunto co estudo dos procesos clave de cada actividade, permítenos ofrecer un servizo personalizado, converténdose no aliado da súa empresa, con equipos multidisciplinares e ofrecendo solucións integrais, sendo a nosa Principal activo do noso persoal e do noso principal respaldo aos nosos clientes.

Perseguimos a eficacia porque ti es o noso compromiso.

O noso compromiso é a nosa razón de ser.

Consulta o Boletín Oficial do Estado.

Consulta o Diario Oficial de Galicia.

Consulta o Portal web da Xunta de Galicia.

Toda a información, procesos e procedementos administrativos, actualidade e servizos telemáticos da Administración pública galega.